NOSTALGIA DESIGN

NOSTALGIA DESIGN

การออกแบบในทาง Retro Marketing ที่แสดงถึงความเป็นล้านนาในอดีต ไม่ว่าจะเป็นลวดลายของดอกลีลาวดี
ดอกชบา ดอกพิกุล ดอกบัวตอง กล้วยไม้ หรือ ลายไทยดั้งเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม
Culture Industry และปรากฎการณ์โหยหาอดีต Nostalgia ของสังคมไทย

MIX & MATCH

การออกแบบแนวใหม่ที่ผสมผสานให้ได้เป็นการออกแบบร่วมสมัย Contemporary Design
เพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่