กระเบื้องเคลือบล้านนาลวดลาย (Lanna Glazed Tiles) 4” x 4”